Bel 0183 - 500 413 info@paansstoffering.nl
Selecteer een pagina

Paans Scheeps- en Woningsstoffering, gevestigd aan Biesboschhaven Zuid 5, 4251 NM, Werkendam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Paans Scheeps- en Woningsstoffering
Biesboschhaven Zuid 5
4251 NM, Werkendam
0183 – 500 413
info@paansstofferin.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Paans Scheeps- en Woningsstoffering verwerkt via deze website geen persoonsgegevens. U kunt als klant rechtstreeks contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens.

Wanneer u contact met ons opneemt gaat u automatisch akkoord met deze privacy verklaring.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@paansstoffering.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Paans Scheeps- en Woningsstoffering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Wij verzamelen geen persoonsgegevens via de website. U kunt rechtsreeks contact met ons opnemen op basis van de verstrekte contactgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Paans Scheeps- en Woningsstoffering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker Paans Scheeps- en Woningsstoffering) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Paans Scheeps- en Woningsstoffering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Paans Scheeps- en Woningsstoffering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Paans Scheeps- en Woningsstoffering geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paans Scheeps- en Woningsstoffering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@paansstoffering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Paans Scheeps- en Woningsstoffering wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Paans Scheeps- en Woningsstoffering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@paansstoffering.nl

Contact
info@paansstoffering.nl
0183 – 500 413

Biesboschhaven Zuid 5
4251 NM Werkendam